Karta zgłoszenia


Zróżnicowane potrzeby uczniów na lekcjach języka polskiego


Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli-konsultantów i nauczycieli-doradców metodycznych języka polskiego - II etap edukacyjny


Więcej informacji o sieci [kliknij tutaj]


Prosimy wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone gwiazdką (*).

Dzień: Miesiąc: Rok: w/we
  Informujemy, że data i miejsce urodzenia pojawią się na zaświadczeniach.
kobieta mężczyzna
nauczyciel-konsultant  nauczyciel-doradca metodyczny

 
NIE
TAK, Odbiorca podany poniżej:

Zgodnie   z Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i  Rady UE 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - RODO  informujemy że:
  • Administratorem danych jest dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130, 42-200 Częstochowa;
  • W celu zapewnienia ochrony danych administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, jego dane kontaktowe: Inspektor Ochrony Danych z którym można uzyskać kontakt pod adresem: daneosobowe@womczest.edu.pl.
  • Ośrodek przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe: imię, nazwisko, płeć, data i miejsce urodzenia, miejsce zatrudnienia, stanowisko, funkcja, nauczane przedmioty, stopień awansu zawodowego, adres e-mail i numer telefonu do kontaktu, wizerunek oraz dane do przygotowania faktury w przypadku form płatnych.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu organizowania i prowadzenia form doskonalenia, przygotowania zaświadczeń dla uczestnika.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu wykonywania zadań wskazanych powyżej lub wycofania zgody oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi archiwizowania dokumentów oraz upływu terminu dochodzenia roszczeń.
  • Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w szkoleniu, w tym do przygotowania zaświadczenia.
  • Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie lub  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  • Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, jak również nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu profilowania.
  • Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w Ośrodku publikowane są pod adresem https://www.womczest.edu.pl/new/o-nas/rodo/
Zgodnie z powyższym oświadczam:

Tak, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
Nie, nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.
Captcha image

W razie błędów prosimy o kontakt z administratorem pod adresem pomoctechniczna@womczest.edu.pl