KARTA ZGŁOSZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W PUBLICZNEJ BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ RODN „WOM” W CZĘSTOCHOWIE


Prosimy wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone gwiazdką (*).Klauzula informacyjna dotycząca organizacji zajęć edukacyjnych prowadzonych przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną RODN „WOM" w Częstochowie

Zgodnie z:
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady UE 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - RODO

 • Administratorem danych jest dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130, 42-200 Częstochowa.
 • W celu zapewnienia ochrony danych administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można uzyskać kontakt pod adresem: daneosobowe@womczest.edu.pl.
 • Administrator przetwarza imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, adres e-mail oraz telefon, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu organizowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu wykonywania zadań wskazanych powyżej lub wycofania zgody oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi archiwizowania dokumentów oraz upływu terminu dochodzenia roszczeń.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zorganizowania zajęć edukacyjnych w bibliotece.
 • Dostęp do Pani/Pana danych mają tylko osoby upoważnione przez administratora danych oraz podmioty działające w oparciu o umowę powierzenia. Na podstawie przepisów prawa dane osobowe mogą zostać przekazane:
  - organowi prowadzącemu - Urzędowi Marszałkowskiemu w Katowicach;
  - organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny – Kuratorium Oświaty w Katowicach;
  - każdemu innemu organowi, działającemu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, które zobowiązują administratora do udostępnienia danych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie lub wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie lub wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowy narusza przepisy RODO.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, jak również nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu profilowania.
 • Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w Ośrodku publikowane są pod adresem https://www.womczest.edu.pl/new/o-nas/rodo/  
Zgodnie z powyższym oświadczam:

Tak, wyrażam zgodę na przetwarzanie
Nie, nie wyrażam zgody na przetwarzanie
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie przyjmuje, że:
 • Wypełnienie i przesłanie zgłoszenia odbyło się za zgodą dyrektora szkoły/placówki.
 • Szczegóły dotyczące organizacji zajęć ustalane będą z osobą przesyłającą zgłoszenie.
 • Niniejsze zgłoszenie zostanie automatycznie przesłane na adres e-mail szkoły wskazany powyżej.

Captcha image

W razie błędów prosimy o kontakt z administratorem pod adresem pomoctechniczna@womczest.edu.pl