Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /var/www/clients/client1/web4/web/projekt-pbp.php on line 275
Erasmus+

Karta zgłoszenia

Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość


Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie


Prosimy wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone gwiazdką (*).

Dzień: Miesiąc: Rok: w/we
  Informujemy, że data i miejsce urodzenia pojawią się na zaświadczeniach.
kobieta mężczyzna
placówka pozostająca w obszarze działania RODN "WOM" w Częstochowie
    (miasto Częstochowa, powiaty: częstochowski, lubliniecki, kłobucki, myszkowski)

spoza obszaru działania RODN "WOM" w Częstochowie
prosimy o kontakt z administratorem pod adresem pomoctechniczna@womczest.edu.pl
nauczyciel szkoły/przedszkola (ogólnodostępnej, integracyjnej, specjalnej i zawodowej);

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji dotyczących ofert szkoleniowych RODN „WOM” w Częstochowie (Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844, z 2016 r. poz. 147, 615). Przesłana korespondencja będzie miała charakter informacyjny i nie będzie stanowiła oferty handlowej w myśl ustawy.

Zgodnie   z Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i  Rady UE 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - RODO  informujemy że:
 • Administratorem danych jest dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130, 42-200 Częstochowa;
 • W celu zapewnienia ochrony danych administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, jego dane kontaktowe: Inspektor Ochrony Danych z którym można uzyskać kontakt pod adresem: daneosobowe@womczest.edu.pl.
 • Ośrodek przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe: imię, nazwisko, płeć, data i miejsce urodzenia, miejsce zatrudnienia, stanowisko, funkcja, nauczane przedmioty, stopień awansu zawodowego, adres e-mail i numer telefonu do kontaktu, wizerunek oraz dane do przygotowania faktury w przypadku form płatnych.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu organizowania i prowadzenia form doskonalenia, przygotowania zaświadczeń dla uczestnika.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu wykonywania zadań wskazanych powyżej lub wycofania zgody oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi archiwizowania dokumentów oraz upływu terminu dochodzenia roszczeń.
 • Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w szkoleniu, w tym do przygotowania zaświadczenia.
 • Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie lub  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, jak również nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu profilowania.
 • Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w Ośrodku publikowane są pod adresem https://www.womczest.edu.pl/new/o-nas/rodo/
 • Oświadczenie o zatrudnieniu: Oświadczam, że jestem zatrudniony/a jako nauczyciel w przedszkolu/szkole.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalanie wizerunku: W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” realizowanego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, projekt nr POWR.02.10.00-00-00-0008/20, wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U 2006 r. Nr. 90 poz.631 z późn. zm.) w celu udokumentowania realizowanego projektu oraz na możliwość kontroli.
Zgodnie z powyższym oświadczam:

Tak, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
Nie, nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.
Captcha image